: 


VĂN HÓA


Chúng tôi xác định văn hóa là một trong những nền tảng quan trọng trong hoạt động kết nối các thành viên của Jhomes. Văn hóa mà chúng tôi xây dựng dựa trên những giá trị cốt lõi và đáp ứng những chuẩn mực nghề nghiệp, có khả năng cung cấp những dịch vụ bất động sản với chuẩn mực cao nhất tới khách hàng