: 


ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN


Jhomes đã và đang xây dựng chương trình đào tạo chất lượng về bất động sản, cung cấp các kiến thức cơ bản cũng như nâng cao và trang bị kỹ năng cần thiết cho các chuyên viên kinh doanh. Đây là hành trang vững chắc để phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Đào tạo chuyên viên kinh doanh

  • Phát triển năng lực bản thân: Năng lực lãnh đạo bản thân, xây dựng thương hiệu cá nhân
  • Đào tạo kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng kiểm soát thời gian
  • Đào tạo lộ trình xây dựng sự nghiệp môi giới bất động sản thuê và cho thuê: Chương trình được thiết kế với nhiều trình độ khác nhau trong lộ trình xây dựng sự nghiệp